Regulamin sklepu

Regulamin platformy cracowlegalacademy

§1

Definicje:

 1. Edycja – pojedyncze wydanie #rozprawionych, ograniczone w czasie, obejmujące okres 4 miesięcy. Każda Edycja jest oznaczana kolejnym numerem porządkowym;
 2. Lekcja – pojedynczy webinar wraz z materiałami dodatkowymi określonymi w opisie danej lekcji, do którego dostęp ograniczony jest na okres 3 miesięcy.
 3. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedającym umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną;
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 6. Platforma– platforma internetowa działająca pod adresem platforma.cracowlegalacademy.pl, na której umieszczane są kolejne edycje #rozprawionych oraz kolejne lekcje
 7. Sprzedawca– CRACOW LEGAL ACADEMY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-128 Kraków, ul. Przybyszewskiego 68/37, NIP: 945-223-05-07, REGON: 384450613, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805587,
 8. Strony — Sprzedający i Kupujący;
 9. Subskrypcja – indywidualny dostęp Kupującego do Platformy przez czas określony;
 10. Treści #rozprawionych oraz treści lekcji – wszelkie treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę w ramach dostępu do Platformy, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Platformy. 
 11. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy Usług Elektronicznych lub dostarczania Treści #rozprawionych oraz treści lekcji;
 12. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Platformy.


§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, w szczególności zamieszczonych Treści #rozprawionych albo poszczególnych lekcji.
 2. Możliwość zakupu dostępu do Platformy podlega ograniczeniom czasowym związanym z przeprowadzaniem konkretnych Edycji przez Sprzedawcę. Okres, w którym zakup dostępu do Platformy jest możliwy, wynika zawsze z informacji prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z Platformą. W okresach, gdy możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Kupujący ma możliwość zapisu na newsletter – w którym dostanie informację o starcie sprzedaży kolejnych produktów dostępnych na platformie, z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://cracowlegalacademy.pl
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Stron.
 4. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Podczas korzystania z Platformy zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.

§3

Usługi Elektroniczne

 1. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu nabycia Subskrypcji oraz zapewnienie dostępu do Platformy w ramach danej Edycji albo w ramach lekcji.
 2. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy, treści #rozprawionych albo treści lekcji, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła.
 3. W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na newsletter i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Platformą.
 4. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 5. Przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

§4


Płatności

 1. Wszystkie Dostępne metody płatności przedstawione są kupującemu na stronie www.platforma.cracowlegalacademy.pl – w trakcie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne payNOW obsługiwane są przez spółkę pod firmą: Blue Media SA – z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, która wpisana jest do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP17/2013, jako krajowa instytucja płatnicza.
 3. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§5

Subskrypcja

 1. Subskrypcja

  Dostęp do zawartości Platformy, (tj. Treści #rozprawionych albo treści poszczególnych lekcji), jest możliwy w ramach Subskrypcji zapewniającej dostęp do Platformy przez okres w przypadku #rozprawionych – 1 miesiąca albo 2 miesięcy albo 4 miesięcy, w przypadku każdej z lekcji – 3 miesięcy.

 2. Ceny Subskrypcji prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.
 4. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Kupującego Subskrypcji. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionej Subskrypcji. Po upływie okresu odpowiadającego zakupionej Subskrypcji Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. 

§6

Zakup Subskrypcji

 1. Zakup dostępu odbywa się poprzez wybór Subskrypcji umożliwiającej uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze Subskrypcji Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia dostępnego pod adresem platforma.cracowlegalacademy.pl W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy dostarczenie Treści #rozprawionych albo treści poszczególnych lekcji.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

§7

Korzystanie z Platformy

 1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Kupującego Subskrypcji dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy, (tj.Treści #rozprawionych albo treści poszczególnych lekcji). Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. 
 2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu Umowy Treści #rozprawionych albo treści poszczególnych lekcji objęte przedmiotem Umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać Treści #rozprawionych, treści poszczególnych lekcji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy (z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku).
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, w tym do zawieszenia konta Użytkownika, jak również posiada prawo usunięcia treści bezprawnych, które zostały dostarczone przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§8

Zasady dotyczące Treści #rozprawionych oraz treści poszczególnych lekcji

 1. Treści #rozprawionych są przygotowane indywidualnie na potrzeby danej Edycji w ramach #rozprawionych.
 2. Treści lekcji są przygotowywane indywidualnie na potrzeby danej lekcji.
 3. Treści lekcji są udostępniane na poniższych zasadach:
  a) bezpośrednio po zakupie – kupujący uzyskuje dostęp do danych treści lekcji;
 4. Treści #rozprawionych są udostępniane Kupującym na poniższych zasadach:
  1. w przypadku trwającej Edycji Kupujący uzyskuje dostęp do danych Treści #rozprawionych dopiero z chwilą ich zamieszczenia na Platformie zgodnie z harmonogramem Edycji — Treści #rozprawionych pojawiają się sukcesywnie, wraz z rozwojem Edycji, i nie są dostępne w całości na początku Edycji;
  2. Treści #rozprawionych mogą być zamieszczane na Platformie albo na czas oznaczony, albo na czas nieoznaczony, przy czym w każdym przypadku Sprzedawcy przysługuje prawo usuwania Treści #rozprawionych zgodnie z ust. 2-5;
  3. na okres, przez jaki określone Treści #rozprawionych będą zamieszczone na Platformie, będą miały wpływ takie kryteria, jak aktualność poruszanych treści; czas, na jaki autor danej Treści #rozprawionych udzielił Sprzedawcy licencji; popularność danej Treści #rozprawionych wśród Kupujących oraz opinie na temat tej Treści #rozprawionych (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności).
 5. Treści #rozprawionych będą usuwane z Platformy na poniższych zasadach:
  1. przed rozpoczęciem każdej Edycji Sprzedawca będzie informować Kupujących, które Treści #rozprawionych będą dostępne po raz ostatni na Platformie (zostaną usunięte wraz z zakończeniem Edycji);
  2. na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed ostatnim dniem Edycji Sprzedawca zamieści komunikat przypominający o zakończeniu dostępności danej Treści #rozprawionych wraz z końcem Edycji;
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia Treści #rozprawionych w trakcie trwania Edycji, jednakże takie usunięcie nastąpi tylko w wyjątkowych okolicznościach:
   1. w przypadku, gdy dana Treść #rozprawionych narusza lub może naruszać obowiązujące prawo, Sprzedawca ma prawo usunąć tę Treść #rozprawionych niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
   2. w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których Sprzedawca nie przewidywał przy rozpoczęciu danej Edycji (np. naruszenia umowy o współpracy przez eksperta zatrudnionego do tworzenia Treści #rozprawionych), Sprzedawca powiadomi Kupujących o planowanym usunięciu danej Treści #rozprawionych najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed terminem usunięcia tej Treści #rozprawionych z Platformy.

Treści #rozprawionych, które zostaną usunięcie z Platformy, nie będą mogły być przywrócone na żądanie Kupującego ani przekazane mu indywidualnie.

Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Treści #rozprawionych zostaną opublikowane w formie postu w Grupie #rozprawionych na Facebooku oraz przesłane za pośrednictwem newslettera.

§9

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy — z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy:
  1. Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, gdy Sprzedawca wykonał  w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowa dotyczy dostarczania Treści Cyfrowych #rozprawionych oraz lekcji które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.cracowlegalacademy.pl

§11

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści tworzące Platformę oraz jej zawartość, w szczególności Treści #rozprawionych oraz treści lekcji, korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do Platformy i jej zawartości, w tym Treści #rozprawionych i treści poszczególnych lekcji, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich przysługujących Sprzedawcy, w tym do Treści #rozprawionych i treści poszczególnych lekcji, które przysługują Sprzedawcy.

§12

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z Platformą i dostarczonymi Kupującemu Treściami #rozprawionych i treści poszczególnych lekcji Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@cracowlegalacademy.pl W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Platformy, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowejhttps://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Platformy bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Platformy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta, najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.
 4. Wszelkie spory związane z Platformą oraz Umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych postępowania cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2021

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea